Kategoriarkiv: Skog & gård

Dags att bygga äggmobilen

Äntligen! Nu finns inte husvagnen mer. Eller ja, det är bara underredet kvar, vilket är grunden till vår äggmobil.

Nu när vi har tagit bort allt ser vi bättre vad vi har att bygga på. Vi utgår från en variant som Ridgedale Farm har byggt, och som vi berättat om tidigare. Dock kommer vi göra den lite annorlunda för att passa vår gård bättre.

Som du ser har vi en ganska lätt grund att bygga på. Främre stödbenen sitter bra, det finns broms, bra kuldrag och boggiehjul så att marktrycket kan fördelas bättre.

De bakre stödbenen satt inte fäste direkt i ramen, och vi kommer nog fäste dem direkt där, Vi funderar på ett lite annorlunda bakparti som du kan läsa om senare i texten.

Dålig kondition på husvagnen

Husvagnen visade sig vara i riktigt dåligt skick. Det var mycket fuktskador, och det var lagningar både på bakpartiet och utmed högersidan.

Det känns ändå bra att vi kan ta vara på delar av den för att bygga något nytt, så att den inte bara skrotas. Underredet ser fint ut, även om det är från 70-talet.

Öppningar och broar sätter gräns för bygget

En dimension som begränsar vårt bygge är bredden vi har för att ta oss fram till olika bitar där hönorna skall få gå sprätta. Det handlar om vägar, öppningar och broar.

Eftersom många övergångar är gjorda för ett bra tag sedan när hästar och vagn var dominerande är det ganska smalt.

Hur många hönor vill vi ha i en äggmobil?

Nästa faktor som begränsar oss är hur många hönor vi vill ha i en äggmobil. Det vi funderar på är om det är bättre att ha färre i två än många i en.

Det finns en gräns på 350 höns som påverkar på lite olika sätt vad gäller regler från Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Dock inget som egentligen påverkar oss, eftersom vi redan hanterat det mesta ur det perspektivet.

Öppning baktill

En förändring jämfört med Ridgedale Farms äggmobil är att vi funderar på att ha öppningen baktill istället för åt sidan. Mest för att kunna ha den så smal vi kan.

I Ridgedale har de dörren där bak för att komma in och plocka äggen. Vår plan är att ha den framtill, och utnyttja draget som insteg till äggmobilen.

Antal nötkreatur och metangas

Jag har funderat en hel del kring kor och metangas. Ofta när jag diskuterar klimat och miljö när det gäller nötkreatur kommer just metangas upp, och man menar att kor är en stor källa till ökade växthusgaser. Det gör att jag ställer mig några frågor.

 • Finns det ett samband mellan metangas och till antalet nötkreatur?  
 • Vad finns det för andra källor?
 • Vad räknar vi som utsläpp?

Min nyfikenhet har gjort att jag har läst massor av olika källor, rapporter, artiklar och diskussioner kring betydelsen av metangas. Det har varit en intressant resa och här skall jag dela med mig av vad jag kommit fram till.

Finns det ett samband mellan metangas och till antalet nötkreatur?  

Jag rivstartar och plockar statisk från FN’s The Food and Agriculture Organization,  FOA, som säger att det 1961 fanns 1,1 miljarder nötkreatur, och 2014 är siffran 1,8 miljarder. En ökning om 64% för perioden.

Hur mycket ökade metangasen i atmosfären under samma tid? Enligt 2° Institue var det 1960 1211 parts per billion, ppb, i atmosfären och 2014 var det 1817 ppb. Det skulle ge en ökning på 50% för samma period.

Ökningen av metangas är alltså lägre än ökningen av antalet djur. Som du kommer se senare är utsläppen från lantbruk cirka en tredjedel. En av de större källorna (strax över en tredjedel) till metangas i atmosfären är utsläpp från fossilbränsle, vilket också har ökat.  Fossilbränsle förbrukning har ökat från cirka 31 TWh 1960 till cirka 130 TWh 2014, alltså en ökning med 319%.

Hur kommer det sig att vi inte sett samma proportionella ökning av metangas generellt?

Vilka är utsläppskällorna?

Kor får bära ett tungt ok när det gäller metangas-utsläppen, men faktum är att alla idisslare släpper ut metan, som får, getter, hjortar, älgar etc.

Ja, de flesta djur släpper faktiskt ut metangas, fast idisslare gör det via munnen och andra via rumpan. Det är också skillnad på hur mycket metan som bildas i olika matsmältningssystem

Andra utsläppskällor

Nu kommer defacto en stor andel av de globala metanutsläppen orsakade av människan (så kallade antroprogena utsläpp) från boskap och gödsel (31%). Ännu större utsläpp kommer från utvinning av fossilbränsle (34%) samt från avfallsanläggningar (18%).

Metan bildas också när vi bränner biobränslen (3%), vid markanvändning (5%) samt risodling(9%).

Fördelning av antroprogena metangaskällor enligt Saunios 2016

Exakta förhållande är dock svårt att bestämma, men någonstans i den häraden är det. Det som visas i diagrammet är alltså de antroprogena källorna, det som vi människor skapar.

Källa för siffrorna ovan är Saunois at al, 2016

Det finns naturliga utsläppskällor också

Naturen släpper även ut metan utan människans påverkan, exempelvis från våtmarker, termitstackar, havet, vulkaner och vilda djur. Man räknar med att ungefär hälften av de totala metanutsläppen är antroprogena och hälften från naturen självt.

För den period som jag gjorde testet för tidigare bör inte haft några större förändringar av de naturliga källorna.

Andra aspekter på det som släpper ut

De betande djuren har stora vinster ur ett miljöperspektiv, exempelvis idisslare som håller marker öppna, skapar biologisk mångfald, och rätt hanterade bygger de matjord som binder kol och har ett aktivt mikroliv under jordytan. Djuren kan alltså få marken att binda mer kol än vad de äter upp som gräs och rapar ut.

Andra biogena utsläppskällor är också del av ett ekologiskt system. Detta står i stor kontrast till den största andelen av de antroprogena utsläppen, utsläppen i samband med utvinningen av fossila bränslen (kol, naturgas och olja), vilket har långa cykler och vi förbrukar snabbare än det hinder bindas in igen.

Det till skillnad mot exempelvis tamboskap djur (som också räknas till de antropogena) där mängden koldioxid som kan bindas in är stor.

Vad är utsläpp av metangas?

En sak som jag reagerar på är att man anser att det som kommer från en ko när den idisslar är ett ”utsläpp”. Jag skriver det inom citationstecken efter som jag har svårt att se det som ett utsläpp.  Det en ko släpper ifrån sig ingår i det naturliga kretsloppet. Det är biogent till skillnad mot det fossila metanet som inte ingår i ett naturligt kretslopp. Avgång är kanske en bättre term i det här fallet.

Exempel på kretslopp för nötkreatur

När kon äter det kolbaserade gräset uppstår metangasen, CH4, i våmmen hos kon när den äter (via fermentering). När hon idisslar kommer det ut metangas i atmosfären. Det blir också en del koldioxid om vi skall vara lite noggrannare.

I luften reagerar metanet och kommer omvandlas till främst koldioxid. Med hjälp av naturens egna solkraft, fotosyntesen, kommer koldioxiden omvandlas i plantorna till kol när de växer.

Tillväxten blir ny mat till kossan och vi har slutit det naturliga kretsloppet.

Utsläpp från framställning och användning av fossilbränsle

För fossilbränslet plockar vi ut det som lagrats under väldigt lång tid och släpper ut i en extremt snabbare takt. Dessutom tar det väldigt lång tid att nybilda.

Vad kan ge störst effekt?

Ta en titt på cirkeldiagrammet över de utsläpp människan anses skapa. Vilken av de andelarna känns det mest rimligt att vi tar oss an, och vilka av dem kan vi acceptera?

Vill vi få en positiv klimatförändring känner jag att det är minskning av vår utvinning av fossila bränslen det som ger bäst effekt tillsammans med bättre avfallshantering.

Samtidigt kan vi arbeta vidare att minska avgången från lantbrukssektorn. Eller rättare sagt fortsatta, för det har minska och det kan minska mer. Vi kan också stödja det ekologiska system att hantera metan bättre exempelvis genom att sluta plöja, binda mer kol och låta bakterierna som gillar metan få frodas.

Vad bryter ner metangasen?

Metanet förvandlas över tid till koldioxid. Det som gör att det blir koldioxid är hydroxylradikalerna, OH. Mängden OH ändras bland annat med mängden metan och UV-strålning och tycks till viss del vara självreglerande mot mängden metangas.

En annan sänka av metangasen är bakterier (methanotroph), både i luften och marken. Det är en av anledningar till att vi måste ta hand om jorden när vi har betande djur så att de kan hjälpa oss att sluta kretsloppet. Idag så ”misshandlar” vi våra jordar som gör att den inte ger den klimateffekt den kan ge, bland annat genom att plöja.

Genom att ständigt bearbeta marken blottar vi kol från underjorden som kan oxidera och ger tillskott av koldioxid i atmosfären. Vi förstör också markens ekologiska system där växter utbyter socker mot näring till mikrober, bakterier och svampar i marken. Som sagt var, de där bakterierna kan hjälpa oss att hålla igång kretsloppet för metangasen.

Det går att se skilnad på biogen och fossil metangas

Det intressanta är att man kan se skillnad på biogent och fossilt metan genom att studera kolets isotopsignatur. Biogent har en större andel kol-12 än kol-13.

En sak jag upptäckt när jag letat information är att det finns få, extremt få, försök där avgången av metangas från kor verkligen mätts upp (någon individ, kort mätperiod, och liten variation av foder). Mycket är beräkningar och uppskattningar utifrån energiinnehåll och liknande. Det sammanfattat betyder att det finns väldigt lite data om den faktiska avgången av metangas från nötkreatur och det beror ganska mycket från individ till individ.

Det betyder att många studier ur klimatperspektiv har en stor osäkerhetsfaktor. Har du bra tips på källor får du gärna delge dem.

Hur länge påverkas vi av metangasen?

Metangasen har en nedbrytningstid på 8-12 år, och det förekommer en del diskussioner om hur omvandlingen till koldioxidekivalenter, COeq.  Det görs för att kunna jämföras mot andra växthusgaser.

I omvandlingen till det som kallas Global Warming Potential, GWP,  säger man att metangas har en starkare  temperatureffekt där det på ett 20 årsperspektiv sätts att det är 84 gånger starkare och efter hundra år 28 gånger än koldioxid.

Metangas ackumuleras inte

Koldioxid finns mycket längre i atmosfären och temperatureffekten ackumuleras, vilket metangasen inte gör med sin kortare nedbrytningstid.

Det har sedan 90-talet pågått en diskussion om det är rätt att räkna om till COeq på det sätt som görs idag. Flera andra modeller har tagits fram, bland annat Global Temperature change Potential, GTP. Jämför vi dessa två sätt att omvandla till koldioxidekvivalenter ser du i denna tabell att det är stor skillnad på hur ”stark” metangasen är.

  GWP GTP
20 år 84 67
100 år 28 4

GWP100 används vid klimatberäkningar

Det är GWP100 som används när det görs olika beräkningar för klimatpåverkan men den ger en ackumulerade temperatureffekt trots att metangas är kortlivad i atmosfären jämfört med koldioxid. Det gör att metangasens inverkan på temperaturen över längre tid blir högre än vad som är fallet. GTP överensstämmer bättre med metangasen verkliga inverkan, men är mer komplicerad att räkna på med som ger en större osäkerhet.

GWP* en ny modell med rätt effekt

Under 2018 har en ny metod att beräkna temperatureffekten tagits fram av Myles Allen och hans team som de kallar GWP*.

Nedan hittar diagram för GWP och GWP* från Allens rapport, och ser du tydligt effekten på temperaturutvecklingen för beräkningsmodellerna, speciellt på de kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, på engelska Short-Lived Climate Pollutants vilket brukar förkortas SLCP. Metangasen räknas som en SLCP.

I det övre diagrammet  ser du vad beräkningsmodellen med GWP ger, och den blå linjen är metangas. Jämför med de undre serierna som är av modellen GWP*. I diagrammet till vänster visar den streckade linjen hur temperaturen påverkas, och den heldragna linje visar resultatet av respektive modell. Där är det tydligt att GWP* ger ett bättre resultat.

Klicka på bilden för att läsa mer om GWP*.

Med rätt modell kan vi ta bättre beslut om vilka åtgärder vi skall inrikta oss på.

Eftersom fossila bränslen är en stor del av metangasutsläppen kommer minskning ge effekt relativt fort, samtidigt som det ger utrymme för det självreglerande systemet att fokusera på hantera de biogena källorna.

Känns bra att redan vara på rätt väg

Efter att ha lagt ner en hel del tid för att bena ut det här tycker jag det känns bra. Vi har redan minskat på fossila bränslen radikalt, bland annat genom att välja elbil.

Med Solskensfarmarna använder vi oss av modellen regenerativt lantbruk som bygger på att bygga och sköta jorden. Vi arbetar småskaligt och låter djur och natur vara en stor del av vårt verktyg, som innebär att vi stödjer oss på de ekologiska systemen.

Fortsätter vi så är jag säker på att symptomen av störningarna i det ekologiska systemet (global uppvärmning) som vi människor skapat kommer minimeras.

Det känns väldigt bra!

Vet du var uttrycket ”Bilen, biffen, bostaden” kommer ifrån?

Du har säkert hört uttrycket De tre B:na och vet nog också att det står för bilen, biffen, bostaden. Men var kommer uttrycken ifrån egentligen?

Jo, det är från en utredning vars fullständiga namn är Bilen, biffen, bostaden, Hållbara laster – smartare konsumtion. Men vad är det då som står i den?

Utredningen skrevs på uppdrag av Jordbruksdepartementet  av biologen  och författaren Stefan Edholm, under namnet En handlingsplan för hållbar konsumtion – för hushållen (Jo 2004:01).

Utredningen presenterades 2005

Utredningen presenterades för regeringen 2005, och innehåller ett 60-tal förslag på vad stat, kommun, producenter och handel kan göra för att underlätta för hushållen att göra hållbara val.

För min del är jag extra nyfiken på Biffen och vad som sägs om det, eftersom det används som kategoriskt argument till att vi inte skall äta kött alls. Vad står det egentligen i utredningen om det?

Vad hittar jag om Biffen?

I sammanfattningen av de 20-tal åtgärdsförslag som ges skriver Stefan:

Ta bort onödiga fördyringar för svensk basmatproduktion, lag om allmän ursprungsmärkning, mål om 25 procent ekomat i offentliga sektorn, halvering av moms på Rättvisemärkt/Fairtrade- produkter, grönt körkort för butiksanställda, S.M.A.R.T-mat i skolmatsalar mm, ekonomiskt stöd till storsatsning på svenska nötköttrancher.

Oj, då!

”ekonomiskt stöd till storsatsning på svenska nötköttrancher”

Det där är inte vad jag hört när de tre B:na tas upp. Självklart blir jag nyfiken och vill läsa vad Edholm skrivit i utredningen om Biffen.

Att äta hållbart

Delen som tar upp Biffen är kapitel 3 och har namnet Äta hållbart – åtgärder i jordbruks-, handels- och konsumentledet och är på nästan 40 sidor.

Det här är en intressant text om hur vi kan tänka mer hållbart i livsmedelsproduktionen. Jag tycker du skall gå in och läsa den, samtidigt som du skall tänka på att det här skrevs för 15 år sedan. 

Många av förslagen är lika aktuella idag som då, både nationellt och inte minst inom EU.

Holistic Management – en nyckel

 En sak som gör mig glad är att jag tidigt hittar de tre ledorden som används i Holistic Management; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Det här står att läsa på sidan 49.

Sverige bör i det fortsatta reformarbetet av EU:s jordbrukspolitik arbeta för ekologisk, social och ekonomisk uthållighet i jordbruket, och tydliggöra sambandet mellan offentliga ersättningar och de kollektiva nyttigheter och tjänster som jordbruket levererar till samhället

Det här innebär att det behövs ett helhetsgrepp för den mat vi äter. Stödjer produktionen de ekologisk systemen? Stöttar produktionen  och försäljningsleden de som arbetar med det? Ger det en rimlig avkastning för de inblandade i värdekedjan?

Det är precis det arbetssätt som ligger till grund för vårt gemensamma företag i bygden, Solskensfarmarna.

Några saker att belysa

Jag rekommenderar dig att bläddra fram till sidan 45 och läsa hela kapitel 3, men vill passa på att belysa några saker i utredningen.

Hälsosamt kött till konsumenterna

Sidan 60:

Djur som uppfötts på gräs innehåller proportionellt sett mer av de nyttiga omega 3-fettsyrorna än djur som äter spannmål. Orsaken är att örter och gräs är särskilt rika på omega 3-fett (växternas ”frostskyddsmedel”). Frön innehåller dock betydligt mindre omega 3, därav den låga halten i djurens spannmålskost.Omega 3-fett minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, ögonsjukdomar, Alzheimers sjukdom och sannolikt även vissa typer av cancer. Kött från betande djur innehåller även tre–sex gånger mer av antioxidanten E-vitamin än från djur som utfodras med kraftfoder. För det personliga välbefinnandet, folkhälsan och sjuk- och hälsovårdens ekonomi skulle detta samtidigt innebära betydande vinster.

Det här stycket gör mig glad, eftersom det betyder att våra produkter är bra.

Öka nötköttsuppfödningen för ett rikt odlingslandskap

Sidan 61:

För att infria det svenska miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” krävs att den förväntade minskningen av nötköttsuppfödningen vänds till en ökning.

Ett tydligt citat som visar att ordet  Biffen inte handlar om att sluta äta kött, utan att vi skall göra ett aktivt val som stöttar det ekologiska systemet.

Öka nötkött med andel gräsbete och utedrift

Sidan 62:

 1. Entreprenörskap och entusiasm hos bönderna och hela lantbrukskooperationen. En systematisk nysatsning bör göras på större och mindre nötköttrancher med hög andel gräsbete, utedrift och gemensamma stallar (”ko-hotell”).

Jag lovar! Vi hade inte läst den här utredningen när vi startade Solskensfarmarna, men jag gillar att vi ligger 100% i linje med rekommendationen.

Vidare på samma sida hittar du:

 1. Insikten hos varje köttätande konsument att vi kan och måste ”äta oss till ett öppet landskap”. Varje biff och köttbulle från djur som betat i svenska marker betyder att vi bevarar några kvadratmeter äng och hage.

 2. Ansvar hos kommuner och landsting att upphandla svenskt Naturbeteskött till skol- och sjukhusmatsalar m.m.

Återigen visar texten på att det är viktigt att välja rätt sorts kött, och att vi behöver få in den dimensionen även vid offentliga upphandlingar.

Stöd till ökad nötproduktion

På sidan 64 hittar jag en skrivning som kanske får många att sätta drycken i halsen:

Jag föreslår ett förstärkt investeringsstöd till ny-, till- eller om- byggnad för nötköttdrift.Motivering: När åtgärderna leder till ökad produktion blir behovet av nyinvesteringar alltid en begränsande faktor. En satsning i landsbygdsutveckling riktad mot köttproducenter (naturvårdsföretag) i form av investeringsstöd skulle därför kunna ge bra resultat. Här analyseras effekten av ett bidrag på 50 procent vid ny- till- eller ombyggnad för betesbaserad nötköttsproduktion.Effekt: En ökning av nötköttproduktionen med 21procent- enheter. Målet med 30 procents ökning skulle då vara uppfyllt med viss marginal.

Hoppsan Kerstin! Vi skall alltså öka andelen nötkött enligt utredningen. Jag vill dock tilläga att Edholm tidigare redogjort för att det också är viktigt hur vilken mark som brukas och hur den brukas.

Effekt: En ökning av nötköttproduktionen med 21 procentenheter. Målet med 30 procents ökning skulle då vara uppfyllt med viss marginal.

Det finns också många andra förslag i utredningen som lösningar av certifiering för mindre företag (där kostnaden kan bli betydande), rättvisemärkning av livsmedel (för att öka den sociala komponenten av det vi äter) och hur butiker kan ta del i miljöarbetet mer aktivt med exempelvis stöd för ett ”grönt körkort” till de anställda.

Ställ om till S.M.A.R.T

I ett delbetänkande redogör Stefan för en metod han kallar S.M.A.R.T, vilket han beskriver så här på sidan 79 i utredningen:

S.M.A.R.T-maten vilar på tre grundpelare:

1. Bra proportioner i maten.
2. Miljöanpassadproduktion.
3. Förbättrade/minskadetransporter

Vidare skriver han så här när han sammanfattar hur han tycker att vi skall inför S.M.A.R.T:

Jämfört med konsumtionen i dag innebär S.M.A.R.T följande:

 • Större andel vegetabilier = mer bröd, cerealier, potatis, mer baljväxter och frilandsodlade grönsaker efter säsong.

 • Halvering av mängden ”utrymmesmat” (godis, chips, läsk, vin etc.).

 • Högre andel ekologiska livsmedel.

 • Ca 25 procent mindre totalkonsumtion av kött. Nötköttkonsumtionen ligger kvar på dagens nivå. Lammkonsumtionen fördubblas medan dagens gris- och kycklingkonsumtion halveras. I princip allt nöt och lamm som äts bör vara svenskt betes/grovfoderkött, så mycket som möjligt från naturbetes- drift.

 • Mat med miljöanpassade transporter, basvaror bör vara produ- cerade inom regionen.

Hm… När jag läser punkt tre så drar jag slutsatsen att vi skall behålla biffen, så länge den är svensk, men minska mängden fläskkött och kycklingen vi äter.

Är Biffen det samma som att sluta äta nötkött?

Nå, nu när du läst vad Stefan Edholm verkligen skrev i sin utredning undrar jag om du drar samma slutstats som media och många organisationer basunerat ut när de pratar om De tre B:na?

Jag gör det inte, och vill ni får tag i ett kött som ligger i linje med Stefan Edholms Hållbara laster – smartare konsumtion ger jag tips om att vi har en gårdsbutik som säljer hängmörad nötkött från highland cattle som går på utedrift året om på marker som inte är lämpade för annan odling.

Vad den heter? Viktors affärshus i Kärnebygd, som ligger 12 kilometer från Ullared.

Nu river vi husvagnen

Nu är det dags att sätta ordentlig fart med att fixa äggmobilen till hönsen, som kommer i juni. Steg ett är att riva den gamla husvagnen för att bygga den ny äggmobilen på underredet.

Ni som följer bloggen vet redan att vi fick tag i en husvagn via en Facebook-annons.

Den är i rätt uselt skick, och nu när vi börjar riva syns det att den är lite skadad av dålig hantering. Nu gör det inte oss någonting, för hela rasket skall rivas. Det är bara underredet med boogie, drag och stödben som skall användas till den nya äggmobilen.

Nytt hus byggs ovanpå

Efter att allt är borta och vi gått över underredet kommer vi bygga en ny överdel som är lätt och anpassad för hönsen. Det blir sittpinnar och värpreden för minst 350 höns (antagligen fler)

Golvet blir ett nätgolv, så att hönsens gödsel kan ramla rakt genom ner på marken.

Det kommer bli en lucka så att vi kan stänga in hönsen över natten, så att de är säkra för rovdjur.

Till väggarna kommer vi använda plåt, och ramverket blir av trä.

Inspiration från Ridgedale

Det kan tyckas vara en galen idé och du undrar säkert hur det skall bli. Då kan jag berätta att vi inspirerats av Richard Perkins på Ridgedale farm i Värmland. Han har byggt flera olika varianter av den här typen av äggmobil, och det verkar som ett husvagnsunderrede är en av de bättre lösningarna.

Det är många som byggt på det här konceptet, så den är beprövad och fungerar väl. Varianten är också använts för att hålla höns enligt KRAV.

200 höns kommer i juni

I mitten av juni kommer det 200 höns av rasen brun Lohman till oss i Sundhult. Det kommer vara riktigt gått om plats då äggmobilen skall rymma 350-400 höns enligt djurskyddsbestämmelserna och regler kring KRAV.

Vi ser fram mot det, och det skall bli spännande att se om de kan hjälpa oss att bygga matjorden på våra marker. Der är huvudmålet att på ett naturligt sätt få gödsel spridd över markerna, samtidigt som hönsens naturliga krafsande vitaliserar odlingsytan.

Tanken är också att hönsen skall förse oss med ägg som du kommer att kunna prenumerera på. Alltså ägg från höns som går på nytt grönbete hela tiden. Äggmobilen skall flyttas frekvent (varje till varannan dag) så att de ny färsk mat varje dag.

Använd Six Row Seeder för att så odlingsbäddarna

För att få bäddar som är jämt sådda, och där med lättare att sköta har vi skaffat Johnny’s seed Six Row Seeder.

Detta är en såmaskin som hjälper till att få jämt radavstånd, jämt avstånd mellan plantorna och rätt så djup. Dessutom går det kvickt att så fröerna för en hel grävningsfri odlingsbädd.

I det här videoklippet berättar Hanna (@hannaisundhult) mer om hur SIx Row Seeder fungerar och vilka inställningar du kan göra.

Alla odlingsbäddar klara

Äntligen! I strålande solsken och försommarvärme blev vi idag klara med 32 odlingsbäddar på Broaker i och med att den sista i B-raden färdigställdes.

Hela B-raden av bäddar är gjorda på samma sätt. Efter att marken bredgrepats är täcks den med wellpapp. Vi har använt wellpapp i två bredder, 70 cm och 50 cm. Odlingsbäddarna har täcks med ett rejält lager med komposterad hästgödsel och strö medan gångarna täcks med flis.

Nu fortsätter vi i full fart med att så och plantera ut försådder!

Snart finns Solbacken, Sundhult

Nu är det nära! Fredrik som är mätingenjör på Lantmäteriet var i Sundhult för att lägesbestämma en ny tomt som skall styckas av från Sundhult.

Tomten ligger precis intill Solgläntan och Kyrkledsbacken, och därför tycker vi namnet Solbacken passar bra.

Ingrid planerar ett bygge

Det är Hannas syster som planerar att bygga ett hus där. Det är ont om hus i bygden, så ett nybygge är alternativet.

Det som är spännande med bygget är att det blir ett modernt timmerhus. Ingrid hoppas att det kan stå klart någon gång under nästa år.

Då kan Ingrid få leva sin dröm här i Falkenbergs inland tillsammans med oss andra i Kärnebygd rote.

Process som pågått ett tag

Arbetet med att kunna få till en tomt har pågått ett tag. Bland annat behövdes strandskyddet upphävas på grund av en litet skogsdike 60 meter bort. Träd behövde fällas för att kunna gräva provgrop och få tillstånd för avlopp, förhandsbesked sökas från kommunen och tillstånd fås för ny utfart till Trafikverkets väg. Alla förberedelser är nu klara för att kunna få tomten avstyckad.

I förra veckan var alltså Fredrik från Lantmäteriet på plats för att lägesbestämma den nya fastigheten, och på bilden ovan ser ni hur han tillsammans med Ingrid och Hanna diskuterar vad gränsmarkörerna skall placeras.

Okej då, nästan grävningsfri odling

God granne till hjälp att avlägsna sten får B-raden

Nu har vi gått över ytorna med bredgrep där vi skall ha våra grävningsfria odlingsbäddar. Det har varit ett antal stora stenar som vi baxat upp. Till slut fick vi ge oss och kalla på lite hjälp för att få väck några bamsingar till stenar.

Vi har plockat upp en hel del sten när vi gått fram med bredgrepen och i den rad vi kallar A lyckades vi ta upp stenarna med handkraft.

Besegrade av stenar i B-raden

När vi kom till B-raden fick vi se oss besegrade av två stenar. Eftersom det skall bli permanenta bäddar kändes det viktigt att få bort stenarna så vi inte hugger i sten varje gång vi går över med bredgrepen.

Vi tar tag i problemet nu

Dessutom är det inte ovanligt att stenar kryper upp efter hand, så det kan bli ett problem som blir värre med tiden.

Vi vill inte heller att det skall bli stopp nedåt för rotfrukter och grönsaker som vill ner på djupet ordentligt.

Granne till hjälp

Vi har grannar med lite större maskiner som kan hjälpa oss att lösa sådana här problem, och som tur var kunde vi snabbt få tid att få undan stenarna. Grannar som ställer upp med kort varsel är guld värda!

16 bäddar är redo för odling

Arbetet med odlingsbäddarna går framåt. De 16 bäddarna i A-raden är klara att sås i, och det är tur. För nästa vecka skall det börja odlas ute.


Vi har börjat att lägga flis i några av gångarna mellan bäddarna. Resten kommer fixas så snart vi gjort mer flis med den nya flishuggen.

Arbetet med B-raden har påbörjats, där vi håller på gå över den med bredgrepen.

Nu kan vi jobba hårt och få flis

Woodland Mills WC88 - Monterad och klar för användning

Vi konstaterade att vi vill ha flis i gångarna mellan våra odlingsbäddar. Frågan var om vi skulle köpa flis på något sätt eller skaffa en flishugg för att fixa det själva.

Vi har tidigare använt spån och bark från vedhanteringen i gångarna vid odlingstunnlarna så vi vet att det behövs fyllas på varje år och det vi får från vedmaskinen räcker inte till de nya bäddarna. Eftersom vi har en del ställen vi vill städa upp ris på så blir en flishugg extra intressant.

Dessutom skulle vi kunna använda flis i egen kompostmix för att ge bra jord för bäddarna i framtiden.

Flis till djuren

Dessutom vill vi laborera för att se om vi kan göra en flis som kan användas för att ströa för Solskensfarmarnas djur. Här i skogsbygden har vi inte halm, men gott om skog, så för att vara mer hållbara och använda det vi har här skulle det passa bra om det fungerar.

Valet föll på en kanadensisk hugg

Jag såg ett videoklipp från Swedish Homestead där Simeon berättade om en polsk flishugg han skaffat. När jag läste i kommentarerna till det klippet hittade jag ett tips om en kanadensisk hugg som säljs i Sverige.

Jag hoppade in på den svenska webbsidan för Woodllands Mills och konstaterade att den här maskinen kändes helt rätt. En mindre välbyggd maskin som passar vårt behov och en svensk återförsäljare med reservdelar i lager som kan skickas snabbt.

Leverans på tre arbetsdagar

Efter tre dagar fick vi hem ett stort paket. Flishuggen var paketerad på en specialbyggd pall av järn, med en skyddsbur runt som också var av järn.

För att få en kompakt transportformat krävs en del montering innan flishuggen kan användas Det är bland annat inmatningstratten, som består av fyra plåtar som behöver monteras ihop. Utkastaren skall också skruvas dit.

Alla skruvar som behövs finns i den vattentäta tuben på huggen. Där finns också instruktionsboken med beskrivning på hur allt skall monteras och hur den hanteras.

Det tar en timma eller två att montera ihop flishuggen. Utkastaren kan vridas 360°, och längst upp finns en deflektor för att styra hur långt flisen skall kastas. När maskinen skall förflyttas kan den fällas ihop för att ta sig fram bättre i trånga utrymmen. Det gör också att utrymmesbehovet vid förvaring blir mindre.

Överdelen på på skyddet kring svänghjulet kan fällas ned för att komma åt och göra service på knivarna. Främre delen kan också fällas för att komma åt de tre remmarna som överför kraften från axeln till svänghjulet.

På svänghjulet finns det fyra knivar. Knivarna är vändbara för att snabbt kunna arbeta vidare även om en egg skadas. Dessa lossas enkelt med en invändig sexkantsnyckel.

I botten av maskinen finns en hydraultank som rymmer 20 liter. Inmatningshjulet drivs av en hydraulpump (du ser den ovanför tanken) och en hydraulmotor.

Hydraulmotorn har en riktningsventil som styrs av ett stort rött handtag vid inmatningstratten. Den har tre lägen, framåt – neutral – bakåt. Strax intill hydraulmotorn finns en hastighetsreglering för hur snabbt inmatningshjulet skall gå.

Inmatningen tar trädimensioner upp till 20 centimeter. Maskinen drivs av kraftöverföringen på en traktor, och det ingår en kraftöverföringsaxel i leveransen.

En annan finess som finns är ett fäste för att kunna ta med sig en motorsåg.

Bara att fylla på hydraulolja och justera höjden så att kraftöverföringsaxeln har en bra vinkel, sedan provade vi att göra flis på en gång.

Här nedan kan du se en genomgång av flishuggen av Woodland Mills, när de kör med en liten traktor på 32 hästkrafter. Flishuggen är designad för traktorer på 30 hästkrafter och uppåt.