Etikettarkiv: kalium

Mät brix med refraktometer för att planera ditt bete

Använd refraktometer för att mäta brix när du skall förbättra ditt bete

Har du funderat över hur din beteskvalité är egentligen?
Har du varit sugen på att få ditt bete analyserat, men tycker det är för kostsamt?
Skulle du vilja kunna göra det själv för att bättre kunna följa upp resultat?

Då har vi ett förslag till dig. Skaffa en refraktometer och lär dig använda den och tolka resultaten.

En refraktometer, eller brix-mätare, används för att mäta brytningsindex på en vätska. Refraktometern är ett ofta använt instrument inom livsmedelssektorn, ofta för att mäta sockerhalten, som till exempel för honung, för att se om tomater redo att skörda eller av vinodlare för att bedöma vindruvor innan skörd.

Den kan också användas för att bestämma koncentration i andra lösningar, som exempelvis kylarglykol.

Varför ska du mäta brix?

Brix ger en mycket god bild av hur väl fotosyntesen fungerar i en växt. En väl fungerade fotosyntes visar i sin tur på att det är hög biologisk aktivitet i jorden. Kontinuerliga brix-mätningar är ett mycket bra verktyg för att få en god magkänsla hur dina beten fungerar, och i kombination med andra enkla verktyg för observationer kan du snabbt får väldigt informativa resultat.

Enheten brix kommer från den tyske matematikern och ingenjörn Adolf Brix och kan förkortas Bx.

Hur mäter jag brix-värde?

I videon går Hanna genom hur du gör en brix-mätning med refraktometer och hur du kan använda det som ett verktyg för att bedöma dina beten. Nedan beskrivs det med text, som dessutom innehåller mer information än vad filmen gör, och vad du skall tänka på när du skaffar refraktometer, hur du tar provet och mer om vad du kan utläsa av din mätning.

Vad skall jag ha för refraktometer?

En refraktometer avläser brytningsindex för en vätska som droppas på glaset. Instrumentet avläses genom att rikta den mot solen så att ljusstrålarna bryts i vätskan vilket förflyttar linjen på skalan och visar, i vårt fall när vi mäter på växter, koncentrationen av socker i provet.

Refraktometer med automatisk temperaturkompensation, ATC, och LED-lampa. Skalan är 0-32% brix
Brix-värde på cirka 12%, med en något suddig gränslinje.

Över linjen har du ett blått fält, och under ett vitt eller gult. Gränsen för de båda fälten läses av mot brixskalan och ger ett värde i procent.

När du tittar i refraktometern kommer du se brix-skalan. Olika refraktometrar har olika skalor beroende på vad de skall användas till. För bete är en skala från 0-32 lämplig.

Refraktometern har en okular som du sätter ögat emot för att kunna läsa av. Okularet kan vrids för att få fokus på bilden i instrumentet.

En del refraktometrar har en kompletterande skala, exempelvis wort SG som utläses wort specific gravity. wort SG används exempelvis vid ölbryggning för att bestämma alkoholhalten. Du kan hitta refraktometrar med helt andra skalor, anpassade för att utläsa koncentration i batterivatten, glykol eller annat mätområde i procent för exempelvis honung, Se till att välja en som passar med det du skall mäta.

Brytningsindex påverkas av temperaturen, varför refraktometern behöver kalibreras för att kompensera för det. Det finns refraktometerar med automatisk temperaturkompensation, ATC, som gör att du slipper det momentet. Likväl kan det vara idé att verifiera kalibreringen på en sådan refraktormeter. Kalibrering sker med en liten skruv som justerar så att skalan visar noll för destillerat vatten.

Har du ingen refraktometer kan du använda den här länken och köpa en via Amazon.
Du betalar lika mycket som alla andra, och ändå får vi en liten, liten peng för att vi tipsat dig om den.
Denna refraktometer har en brix-skala på 0-32%, en wort SG-skala och har automatisk temperaturkompensation.
Länk: https://amzn.to/3PixY2v

Lösningen är lösningen

För att kunna mäta krävs alltså en vätska, en lösning. Den lösning som används för mäta brix för bete fås genom att pressa ur växtsaften ur en växt. Du tar ett prov av ditt gräs och rullar ihop till en liten boll. Bollen skall rullas så hårt att cellväggarna bryts upp så att växtsaften kan komma ut ur växten. Provet läggs sedan i exempelvis en vitlökspress där du genom en pumpande rörelse pressar ut 2-3 droppar av växtsaften på refraktometerns prisma.

När du tar provet så ta det av det dominerade gräset som dina djur äter. Det betyder också att du skall tänka på att ta den del av gräset som idisslaren äter, vilket betyder den övre delen av gräs för kor som går på ett nytt bete.

Refraktometer och vitlökspress

Ett pumpade är lättaste sättet att pressa fram växtsaften. Om du bara pressar hårt utan att pumpa riskerar du att trycka så hårt att vitlökspressen går sönder. Det finns även andra verktyg att pressa ur växtsaften med men oftast duger det med en vitlökspress.

Vad kan jag utläsa av brixvärdet?

Brix påverkas förutom av socker även av exempelvis mineraler, aminosyror, protein, lipider och pektin. Sammantaget kan det sägas att det är ett värde på hur väl växternas fotosyntes är verksamt och skjuter ner glukos genom rötter ut i marken och utbyte med näringsämnen med mikrolivet i jorden. Ett högre brix-värde visar alltså på växter som har god symbios med mikrolivet i jorden.

Brix-värdet beror av tid på dygnet mätningen görs

Brix-värdet är känsligt för vilken tid på dygnet du gör avläsningen. Ju mer fotosyntesen är aktiv, desto högre brix-värde avläser du. En solig dag ger högre värde än en mulen. 

Brix-värdet är som högst på eftermiddag och tidig kväll.

Det vanliga är att det är som mest fotosyntes på eftermiddag/tidig kväll. Vid det tillfället skall du mäta brix, för då ger du plantan en chans att visa sin bästa förmåga vilket gör att du får det mest rättvisa svaret på hur den kan prestera.

Samtidigt är det bra att ta prover vid olika tider över dagen för att få en bättre känsla för hur växterna presterar över tid, och för att få data som kom hjälpa dig förstå vad du kan göra för att förbättra betet.

Generellt gäller att ju högre brix-värde du har på betet, desto mer energi finns det tillgängligt för djuren på betet. Därför kan det vara idé att släppa djuren till nytt bete på eftermiddagen när värdet är som högst, eftersom de då äter som mest. På detta sätt kan du öka produktionen och tillväxten på djuren.

Du kan också använda brix-värdet som hjälp för att bestämma till vilket bete du tänker släppa djuren, om du väljer mellan två eller fler möjliga beten. Brix-värdet ökar i takt med att gräset växer och är som högst när gräset återhämtat sig, innan det vissnar.

Det är väldigt spännande att gissa vilket bete som kommer ha bäst brix-värde och sedan göra en mätning.

Vad betyder en suddig linje?

Ibland kan linjen bli suddig, och i det nedre fältet kan vissa refraktometrar ha en gul ton i stället för vit. Det beror på större innehåll av kalcium. Kalcium (Ca) brukar kallas lastbilen som transporterar mineraler och näringsämnen i en växt. Alltså oerhört viktig för hög biologisk aktivitet.

Det du önskar är en riktigt suddig linje som visar att det finns gott om kalcium (Ca) för att flytta näringsämnen.

En skarpare linje visar på mer nitrat vilket inte är så bra.

Vad betyder ett högre brix-värde?

Ett högt brix-värde betyder att fotosyntesen fungerar bra, och därmed mikrolivet i jorden

Förenklat betyder ett högre brix-värde att du har ett bättre bete.

Ett högt värde betyder att växterna tål torka bättre och är mindre frostkänsliga eftersom de har mer socker i växten.

Växten har även mindre risk att drabbas av skadedjur, insekter och sjukdomar.

Du kan också mäta skillnaden mellan topp och botten av en planta och om du får en stor skillnad visar det på en obalans, ofta kopplat till kaliumbrist.

Vad betyder ett lägre Brix-värde?

Ett lägre brix-värde visar på brister och liten biologisk aktivitet i mikrolivet

Ett brix-värde under tre indikerar ofta att det finns mycket nitrat i jorden.

Om du har lika lågt eller lika högt brix-värde vid lunch jämfört med morgonen säger det dig att det kan saknas tillgängligt bor.

För att kalcium skall fungera som bärare av näringsämne i växten krävs det att det finns bor. Om kalcium (Ca) är lastbilen av näringsämnen sägs bor (B) vara ratten.

Brist på bor (B) betyder att växten inte släpper ner socker till rötterna och det blir därmed mindre aktivitet i mikrolivet runt rötterna.

Om du har längre perioder utan sol kommer du märka att på marker med mer humus kommer brix-värdena att falla långsammare. Detta beror på att det är i humus många näringsämnen finns. När solen kommer tillbaka så kommer även växten att återfå goda brix-värden snabbt där det finns gott om humus.

En stressad växt har lågt brix-värde. En egenskap som är intressant att observera med tanke på att det är en stressad planta som lockar till sig skadeinsekter och är känsligare för sjukdomar.

Ett lågt brix-värde visar att du har alla möjligheter att förbättra ditt bete.

Vad är bra brix-värde för bete?

Eftersom det är många olika faktorer som påverkar brix-värdet, som tid på dygnet, hur soligt det är, vilket atmosfärsikt tryck det är etc, så är det inte helt lätt att tolka mätningarna. Det är därför viktigt med kontinuerliga mätningar vid samma tidpunkt och väderlek för att se förändringar över tid.

Högre brix är bättre och ett bra bete över 12% Bx. Baljväxter får gärna ligga lite högre, gärna över 14% Bx och mer.

När tappar skadeinsekter intresse för en växt?

Ju högre brix-värde desto mindre tryck får växten från skadeinsekter. Det finns observationer som visar att när du når upp till 6% Bx eller högre så minskar antalet insekter som är intresserade av växten, från bladlöss till gräshoppor. Ett bra brix-värde för bete beskrivs som 12% Bx och det är också då som angreppstrycket minskat riktigt ordentligt.

Skadeinsekter minskar sitt intresse för en växt med ökat brix-värde.
Källa: Dr Thomas Dykstra

Noterar att det minskar, men inte helt elimineras. Det kan fortfarande finnas insekter som kan göra skada på plantorna.

Mått på mängd och kvalité för bete

Högre brix går parallellt med att fodrets vikt ökar, som du också ser med skalan SG, specific gravity. Det ger en möjlighet att få en mellan-tummen-och-pekfingret-indikation hur mycket foder som ett djur behöver äta av det som finns på betet.

I diagrammet kan du se att en ökning i brix-värdet också kommer öka den dagliga tillväxten för djuren eftersom betet innehåller mer energi och näringsämnen. Så vill du ha bättre produktion gör du rätt i att försöka få upp ditt brix-värde. När du kommer till 20% Bx eller mer planar kurvan ut.

Daglig medeltillväxt för nötkreatur
Källa: Grass Fed Insight LLC

Följande tabell visar hur det dagliga behovet av torrsubstans en ko kräver minskar med ökat brix.

Brix %Behov daglig torrsubstans/ko i %
1-34,0
4-63,7
7-103,4
11-133,2
14-163,0
17-192,6
>192,5
Källa: Grass Fed Insight LLC

Ta blodprov på dina växter

Du kan redan ute i fält snabbt få en god bild av vad som saknas i din jord genom att använda en refraktometer tillsammans med andra instrument som kan mäta på växtsaft. Det blir som att ta ett blodprov på dina växt.

Om du skaffar en pH-mätare som kan mäta växtsaft så får du snabbt en indikation på vilka näringsämnen som det kan råda brist på.

Ett optimalt pH för växtsaften är 6,4, hamnar du över det är det troligen brist på någon av anjonerna kväve (N), fosfor (P) eller svavel (S). Ju högre pH, desto större risk för insektsangrepp.

Hamnar ditt värde under pH 6,4 har du troligen brist på några av katjonerna kalcium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K) eller natrium (Na). Med det ökar risken för sjukdomar hos växten. Natrium har inte så stor betydelse i det här fallet, och då återstår de andra tre.

Tar du ett prov från samma planta och använder din refraktometer kan du använda dig av att en suddig, riktigt suddig, gränslinje visar på god tillgång av kalcium (Ca).

Lägger du till en kaliummätare till din arsenal kan du mäta för att se om det är magnesium eller kalium det råder brist på. Tyvärr är en liten fickmätare för kalium ett ganska dyrt instrument.

Resultatet ger dig svar på vad du kan tillsätta för att kickstarta bioaktiviteten i marken. Faktum är att exempelvis brist av kalcium (Ca) kan bero på överskott på kalium, och där kalcium (Ca) blir tillgängligt för växten genom att tillföra magnesium (Mg).

Testa din biostimulant

Testytor för biostimulanter som följs upp med brixmätning

Det går också att göra tester med biostimulanter (som du kan göra själv) och spruta på en testyta på exempelvis 1×1 meter, vänta någon timme för att se hur brix-värdet ändrats mot en referensyta, och på så sätt avgöra vad det kan vara brist på. Får du en ökning av brix-värdet på minst två enheter är det sannolikt en brist för växten. Skulle brix rasa finns det redan ett överskott.

Skaffa en refraktometer och börja undersöka ditt bete

Nu är det dags att du ger dig ut och börjar mäta brix för att skaffa dig en känsla för ditt bete.

Saknar du refraktometern, beställa gärna via den här länken så vi får en liten slant för den information vi bjudit på här.

Länk: https://amzn.to/3PixY2v